Vedtægter

Vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag d. 25.3.1965, i København og ændret på den 3., 6. og 16. generalforsamling, på de ekstraordinære generalforsamlinger i 1978, 1980 og 1983 og de på ordinære generalforsamlinger i 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2006, 2015 og 2024.

Navn og hjemsted

§ 1
Foreningens navn er Dansk Sociologiforening. Dens hjemsted er Danmark.

§ 2
Foreningen har til formål at varetage sociologiens og sociologers faglige og professionelle interesser, herunder:

 1. At fremme samarbejdet inden for sociologisk forskning i Danmark og internationalt.
 2. At understøtte tværfagligt samarbejde mellem sociologien og andre fagområder i spørgsmål af fælles interesse.
 3. At repræsentere danske sociologer i nordiske og andre internationale organisationer.
 4. At virke for en hensigtsmæssig uddannelse, herunder efteruddannelse, af sociologer.
 5. At synliggøre relevansen af sociologisk faglighed på arbejdsmarkedet.
 6. At formidle kendskab til sociologiens resultater og relevans.

§ 3
Foreningen afholder medlemsmøder, studiekredse o. lign.

§ 4
Foreningen afholder faglige kongresser. Det bør tilstræbes at holde kongres mindst hvert andet år.
Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for kongressens økonomi og for, at der aflægges regnskab til generalforsamlingen sammen med foreningens samlede regnskab.

§ 5
Foreningen kan enten selvstændigt eller i samarbejde med DJØF, DM og andre afholde efteruddannelsesarrangementer.

§ 6
Foreningen udgiver et elektronisk nyhedsbrev og opretholder en hjemmeside. Foreningen udgiver det videnskabelige tidsskrift Dansk Sociologi. Foreningens medlemmer modtager automatisk Acta Sociologica og Dansk Sociologi som en del af medlemskabet.

§ 7
Kollektivt medlemskab af danske, nordiske og internationale organisationer vedtages på generalforsamlingen.

Medlemmer, optagelse og udelukkelse

§ 8
Som medlemmer kan optages personer, hvis afsluttede eller igangværende uddannelse er indenfor sociologi, eller hvis arbejde eller igangværende uddannelse omfatter sociologisk faglighed.
Stk. 1. I tvivlstilfælde træffer bestyrelsen beslutning vedrørende indmeldelse.

§ 9
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent for det sidste år, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen og kan ikke fordre sig genoptaget, før det resterende beløb er betalt. Udmeldte og udelukkede har intet krav på andel i foreningens formuegoder.

§ 10
Udelukkelse af andre end den i § 9 angivne grund kan kun finde sted ved generalforsamlingens beslutning, og da kun når forslag herom, stillet af bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer, har været optaget som særligt punkt på generalforsamlingens dagsorden.

Foreningens organer

§ 11
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle afgørelser, bortset fra lovændringer og opløsning (§ 27 og § 28), sker med almindeligt stemmeflertal.

§ 12
Foreningen ledes af en bestyrelse, der er valgt blandt medlemmerne på en lovlig indkaldt generalforsamling. Bestyrelsen består af ni medlemmer: formanden samt yderligere otte medlemmer, heraf to studenterrepræsentanter.
Stk. 1. Formanden vælges særskilt af generalforsamlingen.
Stk. 2. Der vælges fire suppleanter til bestyrelsesmedlemmerne, heraf en for studenterrepræsentanterne.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger desuden to revisorer for en to-årsperiode.

§ 13
Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer sker for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted, dog højst to gange i træk. En afgående formand kan efterfølgende vælges til bestyrelsen for en to-årig periode.

§ 14
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan supplere sig selv med indtil to medlemmer.

§ 15
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 16
Generalforsamlingen vælger repræsentanter og suppleanter til de følgende internationale sociologorganisationer: 2 repræsentanter og 2 suppleanter til Nordisk Sociologforbund, 1 repræsentant og 1 suppleant til International Sociological Association og 1 repræsentant og 1 suppleant til European Sociological Association. Valgperioderne dækker en kongresperiode for de pågældende organisationer, således at repræsentant(er) og suppleant(er) til Nordisk Sociologforbund vælges for 2 år, til European Sociological Association for 2 år og til International Sociological Association for 4 år. Genvalg kan finde sted 2 gange til Nordisk Sociologforbund og European Sociological Association og 1 gang til International Sociological Association. Repræsentanter og suppleanter aflægger beretning til den ordinære generalforsamling.

§ 17
Medlemmer kan danne lokalafdeling af foreningen i tilknytning til universitet, forskningsinstitut eller andre faglige miljøer. Lokalafdeling skal godkendes af bestyrelsen. En lokalafdeling kan som associerede medlemmer optage personer, som ikke er medlemmer af Dansk Sociologiforening. Associerede lokale medlemmer har ikke de rettigheder og forpligtelser som medlemsskab i Dansk Sociologiforening medfører.

§ 18
Generalforsamlingen kan vedtage at nedsætte faste udvalg. Udvalgene arbejder selvstændigt, men med kontakt til bestyrelsen. Samtlige udvalg aflægger skriftlig rapport på den årlige generalforsamling.

§ 19
Redaktionen af Dansk Sociologi består af fem til ti personer, som vælges blandt foreningens medlemmer på en lovlig indkaldt generalforsamling for en toårig periode med mulighed for genvalg.
Stk. 1. Redaktionen træffer beslutninger i alle sager vedrørende tidsskriftets indhold, udgivelse og daglige drift indenfor det af generalforsamlingen vedtagne budget. Sociologiforeningens bestyrelse har det overordnede ansvar for tidsskriftets økonomi og meddeler tegningsret til en forretningsfører, hvis en sådan er udpeget og op til to af redaktionens medlemmer. Redaktionen kan ikke optage lån eller foretage lignende formuemæssige dispositioner. Redaktionen er ansvarlig for tidsskriftets regnskabsførelse. Regnskabet skal følge foreningens regnskabsår og indgår i foreningens samlede regnskab.
Stk. 2. Redaktionen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 20
Foreningens medlemmer kan frit nedsætte faglige interessegrupper. Disse kan efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen få økonomisk tilskud af foreningens midler til afholdelse af relevante arrangementer. For at en interessegruppe kan få økonomisk tilskud skal følgende betingelser være opfyldt: 1) Interessegruppen skal årligt aflægge en skriftlig beretning til offentliggørelse til den ordinære generalforsamling. 2) Interessegruppen skal mindst een gang om året afholde et arrangement for foreningens medlemmer, evt. for en større kreds.

§ 21
Det tilstræbes, at der er en ligelig fordeling mellem kvinder og mænd blandt de valgte repræsentanter. Det tilstræbes endvidere, at der er en ligelig fordeling mellem kvinder og mænd som oplægsholdere i foreningen.

Generalforsamling

§ 22
Foreningen afholder hvert år inden udgangen af februar en ordinær generalforsamling.
Stk. 1. I forbindelse med generalforsamlingen kan der afholdes et fagligt og/ eller socialt arrangement.

§ 23
Alle forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen. Forslagene skal dernæst udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 24
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med skriftlig eller elektronisk meddelelse til samtlige medlemmer og med speciel dagsorden, som i hvert fald skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning, herunder foreningens årsregnskab, inklusive tidsskrift og kongres, hvis en sådan har været afholdt
 5. Beretning for Dansk Sociologi
 6. Budgetter for næste foreningsår for forening og tidsskrift, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Udvalgsberetninger
 8. Behandling af foreliggende forslag
 9. Valg af redaktion til Dansk Sociologi
 10. Valg af formand (hvis valgperioden er udløbet)
 11. Valg af bestyrelse
 12. Valg af revisorer
 13. Valg af repræsentanter til internationale organisationer
 14. Eventuelt

Protokollen underskrives af formanden og dirigenten.

§ 25
Såfremt bestyrelsen eller mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt stiller forslag herom, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling. Denne skal i så fald finde sted senest 4 uger efter, at kravet er meddelt foreningens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel og med specificeret dagsorden.

Kontingent

§ 26
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen sammen med vedtagelse af budgettet, jf. § 23.

Regnskab

§ 27
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fremlægger på generalforsamlingen foreningens regnskab for det foregående regnskabsår, jf. § 23. Regnskabet for tidsskriftet Dansk Sociologi og for kongres, hvis en sådan har været afholdt fremlægges særskilt, men som en del af foreningens regnskab. Regnskabet, inklusive regnskab for tidsskrift og for kongres, hvis en sådan har været afholdt, skal forud for generalforsamlingen være godkendt af to på en foregående generalforsamling valgte revisorer. Foreningen hæfter med sin formue for foreningens forpligtelser, som er indgået i foreningens navn.

Lovændringer og opløsning

§ 28
Foreningens love kan ændres, når forslag til ændringer er blevet medlemmerne bekendt i overensstemmelse med § 22 og § 23 eller § 24, og når to tredjedele af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

§ 29
Foreningen kan opløses gennem en særlig til dette formål indkaldt generalforsamling. Opløsningsbeslutningen kræver to tredjedele af de tilstedeværende stemmer. Generalforsamlingen træffer i så fald med almindeligt flertal bestemmelse over foreningens formue.

Vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 2024

Alberte Alsø Dokkedal
Dirigent

Carla Schultz
Referent