DEN KRITISKE OFFENTLIGHEDS MULIGHEDSBETINGELSER

d. 18. november 2009 kl. 17:00 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5 a, 1014 København K i lokale 1.1.18

Den almene offentlighed har i en årrække været domineret af to magtfulde tendenser: på den ene side en teknokratisk diskurs, der monologisk udgrænser enhver forestilling om mulige alternativer til status quo, og på den anden side en aggressiv populisme, der trækker skarpe skillelinjer mellem ’os’ og ’dem’ og drager intimiderende i felten mod afvigende synspunkter. Begge tendenser bidrager således aktivt til at lægge den offentlige, demokratiske debat om samfundets fælles anliggender død.

Med udgangspunkt i en tese om, at det er en central opgave for den kritiske sociologi at reflektere både teoretisk og praksisorienteret over mulighedsbetingelserne for (genetableringen af) en kritisk offentlig debat, vil foredraget – med kritiske markeringer over for tendenser i aktuel sociologisk teori – argumentere for, at det ikke mindst er en ”moderniseret” version af Frankfurterskolens kritiske teori, der byder på adækvate udviklingsperspektiver for den kritiske sociologi.

Henrik Kaare Nielsen (f. 1953) er dr.phil. og lektor i æstetik og kultur ved Aarhus Universitet. Arbejder i grænsefeltet mellem humaniora og samfundsvidenskab. Har bl.a. publiceret: Demokrati i bevægelse. Sammenlignende studier i politisk kultur og nye sociale bevægelser i Danmark og Vesttyskland (1991); Kultur og modernitet (1993); Æstetik, kultur og politik (1996); Kritisk teori og samtidsanalyse (2001) og Konsument eller samfundsborger? Kritiske essays (2007).

Det gælder for alle vore foredrag at entre er gratis og alle er velkomne. I pausen sælges der øl og vand til en billig penge