Mindeord for Jeff Smidt

Jeff Smidt døde i efteråret 2023 efter nogle år med tilbagevendende kræftsygdom. Dansk sociologi mistede her en af sine helt store undervisningskapaciteter i klassisk og nyere sociologisk teori og samtidsdiagnose. 

Jeff var en venlig, afholdt og respekteret kollega. Han var ikke en person, der gjorde meget væsen af sig, men hans dybt kompetente og dedikerede undervisning og vejledning på Sociologisk Institut (både det gamle og det nye), RUC (Socialvidenskab), CBS, Statskundskab og Folkeuniversitetet skabte i næsten fire årtier begejstring og respekt – både blandt de studerende og kollegaer. Derfor har Jeff været en vigtig skikkelse i udvikling og forankring af sociologisk tænkning. Han formåede som få at træne og engagere de studerende i sociologisk teori og reflektion på et højt niveau. 

Jeffs tilgang til undervisning var præget af et ønske om at aktualisere de sociologiske teorier. Ofte mødte Jeff op til forelæsninger med avisen under armen, fordi der var en artikel om en aktuel begivenhed eller problemstilling, som han mente med fordel kunne belyses ud fra det teoretiske perspektiv som var på dagens program. På den måde gik teori i Jeffs undervisning fra at være abstraktioner på skrift til at blive vedkommende redskaber til at begribe omverdenen.

Dette ønske om at gøre teorien aktuel og vedkommende kom de studerende til gode da finanskrisen ramte i 2008. Her var Jeff den centrale aktør i at udvikle et undervisningsudbud, der kunne imødekomme de studerendes store efterspørgsel efter sociologiske perspektiver og forklaringer på krisens sociale, politiske og økonomiske årsager og konsekvenser. Her blev Jeffs ekspertise i marxistisk og kritisk teori sat i spil både i de velbesøgte valgfag han udbød og de mange projekter han vejledte.

I det hele taget var Jeff en underviser som var optaget af, hvad der rørte sig blandt de studerende. Hans lydhørhed overfor, hvad de studerende efterspurgte, kom f.eks. også til udtryk, da han på kraftig opfordring fra sine studerende og øvelseslærere introducerede Judith Butlers kønsteori i den obligatoriske undervisning på den sociologiske bacheloruddannelse; og det til trods for, at man, i hvert fald indledende, fornemmede en vis skepsis overfor Butlers tænkning hos Jeff.

Det eksemplificerer ikke desto mindre hvad det var der bl.a. gjorde Jeff til en favorit blandt hans studerende: For ligesom Jeff påvirkede sine studerende, lod Jeff sig også selv påvirke af dem. Det var ikke kun hans levende passion og interesse i sociologisk teori, men også hans genuine engagement i sine studerende, der gjorde Jeff til en værdsat underviser, man husker, og som på afgørende vis formede sine studerendes sociologiske udsyn.

I hans seneste år på Sociologisk Institut underviste han i en årrække i kurserne Almen Sociologi 1 og 2 sammen med forskellige kolleger som opfattede Jeff som en meget fagligt dedikeret og behagelig kollega. 

Jeff var magister i idéhistorie fra 1982. Fra 1978 til 1992 var han ekstern lektor på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet, ligesom han i en længere årrække var ekstern lektor i sociologi ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, hvor han også på inspirerende vis bidrog til den løbende udvikling af sociologiundervisningen. Jeff vendte tilbage til Sociologisk institut i 2002, hvor han var ansat frem til 2021. 

Jeff tog en socialvidenskabelig ph.d.-grad på RUC i 2000, hvor han også var ansat en årrække. Afhandlingen Sociale og kulturelle forandringer i efterkrigstiden (hvor Herman Smidt var vejleder og Curt Sørensen indgik i bedømmelsesudvalget) handlede om værdimæssige og sociale opbrud og orienteringer i efterkrigstidens kapitalisme fortolket gennem især Parsons’ og Gramscis teoretiske optikker. Et andet vigtigt bidrag fra denne periode var Jeffs bidrag Solidaritet og social orden hos Durkheim til antologien, Sociologien om velfærd – gensyn med Émile Durkheim, (red. Anni Greve). 

Igennem en længere årrække blev fritiden tilbragt i sommerhuset i Havnsø, hvor Jeff sammen med sin partner igennem mange år, Elsebeth Hofmeister, var faste deltagere ved den årlige jazzfestival. I de senere år var det kolonihaven i Amager Strandpark, der udgjorde sommerresidensen. 

Ære være hans minde. 

John Andersen, Professor Emeritus, Roskilde Universitet. Var mangeårig kollega med Jeff på Socialvidenskab, RUC

Jonas Toubøl, lektor, Københavns Universitet, Sociologisk Institut. Var Jeffs studerende, øvelseslærer og sidenhen kollega på Sociologisk Institut.

Poul Poder, lektor, Københavns Universitet, Sociologisk Institut. Varetog i en længere årrække undervisning i Almen Sociologi og Faghistorie og sociologisk teori sammen med Jeff.

Klaus Rasborg, lektor emeritus, Roskilde Universitet. Kollega med Jeff dels ved Institut for Statskundskab, KU, dels ved Socialvidenskab, RUC.